Ryukyu:E

人工知能ギター

-b 160
-c Ryukyu:E
-f p=8,
 	0||2|2|0|:[2, 6, 4, 6, 3, 4m]
 	|2|2|1|0|:[3n~, 2, 5n~~~~, 4m]
 	|||2||:[3]
 	{}(4, 4 ,3, 0)

Dorian:D

人工知能ギター

-b 160
-c Dorian:D
-f p=8,
 	0|2|2|0|0|r, 0|r|0|0|0|r,
 	0|2|2|0|0|r,  0/6m8, 0|2|2|0|0|r,
 	r/6n8, 0|2|2|2|0|0n~,
 	0|2|2|0|0|rn~~~~~~, 3|0|0|0|r|r,
 	{}(4, 4 ,3, 0)

Egyptian:B

人工知能ギター

-p cc harddrive
-b 160
-c Egyptian:B
-f p=8,
 	|2|7|6||:[4n~~~~~~~, 3, 5n~~]
 	|||2||:[3n~]
 	9 9/5m8
 	{}(4,2,1,1)

Blues:F#

人工知能ギター

-p cc softdrive
-b 205
-c Blues:F#
-f p=8,
 	0|4|2|2||0/[
 		4, 6n~~, 4n~, 3n~, 6, 1, 5n~, 6, 5n~~
 	]
 	{}(*4)

Blues:C

人工知能ギター

-p nat comp
-t [2,2,2,0,0,2]#DGDGBD
-b 160
-c Blues:C
-f n=8,
 	r|6|4|3|r|r, r|6|3|3|4|rn~,
 	|6|8|8||6/[
 		1n~~~, 5n~, 4, 5n~~, 3
 	]
 	|||3||:[3n~]
 	{}(*4)

Diminished:F

人工知能ギター

-p nat comp
-b 160
-c Diminished:F
-f p=8,
 	|4|5|1|5|6/[
 		5n~~~~, 4n~, 2n~, 5n~, 1n~~, 5, 2m, 1n~~, 2, 3,
 		5m
 	]
 	|4|2|1||:[4, 5m, 3, 5m, 4]
 	r|4|6|4|6|4,
 	r|4|5|r|r|r, r|4|5|6|r|rn~,
 	r|4|3|4|r|4,
 	{}(4, 4 ,3, 0)

Augmented:F#

人工知能ギター

-b 203
-c Augmented:F#
-f i=8,
 	||3|2|1|:[2, 4, 3, 4]
 	1||3||3|:[
 		2n~, 6, 4, 6n~, 2, 6
 	]
 	6||7|7||:[4n~, 3, 6]
 	{}(0, 2, 0, 2)

HarmonicMinor:E

人工知能ギター

-p cc softdrive
-b 160
-c HarmonicMinor:E
-f p=8,
 	|2|2|||:[4, 5m]
 	0||1|0||:[4n~~, 3n~, 6]
 	||1|2|1|3:[
 		3, 4m, 2, 3, 2, 4m, 2, 4m, 2, 1n~~
 	]
 	|||5||3:[3, 1, 3n~]
 	r|r|r|8|r|rn~~~,
 	|6|7|8||:[4n~, 3, 5]
 	{}(4,2,1,1)

Phrygian:A

人工知能ギター

-b 160
-c Phrygian:A
-f p=8,
 	||0|0|1|:[
 		4, 3, 2, 4, 3, 4, 3m
 	]
 	r|r|r|r|1|r, 0||0|0|1|:[
 		6, 2, 4, 3n~, 2, 3, 2, 3, 3m, 2m,
 		3n~, 2m
 	]
 	3|||3|3|:[2n~~~, 6n~, 3]
 	||||5|:[2n~~]
 	{}(1..4)

Locrian:C#

人工知能ギター

-b 160
-c Locrian:C#
-f p=8,
 	2|4|4|4||2:[
 		1, 6, 5m, 1, 4, 6, 5m, 3
 	]
 	2|r|r|r|r|r,
 	2|4|4|2|2|:[
 		5m, 2, 6, 4m, 3m, 2, 2
 	]
 	|0|2|0|2|0:[
 		3n~, 4, 3, 5, 3, 4, 5, 2, 1, 2,
 		1n~, 5m, 4
 	]
 	|||2||:[3]
 	{}(1,2,rev 1,2)