Japan:E

人工知能ギター

-b 160
-c Japan:E
-f n=8,
 	0|2|2|0|0|:[
 		6, 2, 5, 6, 3n~~, 6, 5, 6, 5, 4,
 		5m, 4, 5m, 3
 	]
 	{}(4..1)