Ryukyu:G#

人工知能ギター

-b 160
-c Ryukyu:G#
-f n=8,
 	||3|||0:[
 		1n~, 4, 1m, 4, 1n~, 4n~, 1n~, 1m, 4n~~~
 	]
 	{}(*4)