Japan:F

人工知能ギター

-b 157
-c Japan:F
-f p=8,
 	1||3||1|:[4n~, 6, 2, 6]
 	1 1 1 1 1 1/6m8
 	1|3,
 	1/6m8, 1|3,
 	1 1/6m8
 	{}(4, 2, 3, 4)