WholeTone:C

人工知能ギター

-b 160
-c WholeTone:C
-f p=8,
 	0/6m8, ||2|3,
 	0/6m8, 0||4|5|5|:[3, 4, 2, 3n~, 6m]
 	||0|||:[4n~]
 	2||2|3|3|:[4, 6, 4m, 2, 3]
 	{}(2,1, rev 2,1)