Diminish:F#

人工知能ギター

-b 160
-c Diminish:F#
-f p=8,
 	2|3|1||7|:[6n~~~, 4, 5n~, 2n~]
 	|6|7|||:[5m, 4n~~, 5n~~]
 	{}(*2,1,0)