Japan:C

人工知能ギター

-p cc softdrive
-b 160
-c Japan:C
-f p=8,
 	3|5|5|5|3|:[
 		5, 2n~, 3n~~~, 4n~~~, 3n~, 6
 	]
 	|||7|8|:[2, 3]
 	{}(-1, 2, 2, 0)