Ryukyu:G

人工知能ギター

-b 160
-c Ryukyu:G
-f p=8,
 	|2||0||0:[
 		1, 5, 3m, 1, 5, 1, 5
 	]
 	|||0|1,
 	2 2 2 2 2 2/6m8, ..0/1m,
 	..2/5n~~~, 2||0|0|0|,
 	|2||0|0|0:[
 		1, 5n~~, 1, 1, 3, 1, 5, 2, 5, 3
 	]
 	{}(1,2,rev 1,2)