Diminish:G#

人工知能ギター

-b 160
-c Diminish:G#
-f n=8,
 	|2|3||3|:[
 		5, 4, 5m, 4n~, 5m, 4, 5, 4n~, 5, 4,
 		5n~, 2, 5
 	]
 	{}(-1, 2, 2, 0)