Spanish:G#

人工知能ギター

-b 160
-c Spanish:G#
-f p=8,
 	0||2|1|2|:[
 		2, 6n~~~~~~~, 4n~~~, 3n~~~~~~~~, 6n~~, 3, 6m, 3, 6n~, 3n~
 	]
 	{}(4, 4 ,3, 0)