Japan:G

人工知能ギター

-p cc softdrive
-b 160
-c Japan:G
-f p=8,
 	3|5||3|3|:[
 		2, 6, 5, 3n~~~~, 6, 6n~
 	]
 	|1|0|0||:[
 		3, 4n~, 5, 4n~, 3, 4, 5
 	]
 	r|r|0|r|r|r, 3|1|0|0||:[
 		6m, 3, 5, 4, 3, 5, 6
 	]
 	3|5||||:[5n~, 6, 5]
 	{}(4, 4 ,3, 0)