Japan:B

人工知能ギター

-b 160
-c Japan:B
-f p=8,
 	2|4|4|4|2|2:[
 		3n~, 4, 5, 3n~, 2, 6n~, 5, 4m, 1m, 2m,
 		4m, 3m, 4m, 5m
 	]
 	r|r|r|r|2|rm,
 	2|||4||2:[1m, 3m, 6m]
 	r|r|4|r|r|rm,
 	|4|4|||2:[5m, 4m, 1m]
 	2|4|4|4|2|2,
 	2/6m8, 2|4|4|4|2|2n~~~,
 	2|4|4|4|2|2,
 	{}(*4)