Japan:G

人工知能ギター

-b 160
-c Japan:G
-f p=8,
 	||1|3|4|3:[
 		2, 3, 4, 1, 4m, 3, 4m, 1
 	]
 	r|r|1|r|r|rm,
 	||1||4|3:[2, 1, 4]
 	6||8||8|:[2, 4, 6, 4]
 	{}(0, 0, 0, 2)