Ryukyu:A

人工知能ギター

-b 160
-c Ryukyu:A
-f p=8,
 	0|4|2|1||:[
 		3n~~, 6n~, 5, 4n~, 3, 5, 5, 4m, 3, 5
 	]
 	r|r|6|r|r|rn~,
 	|4||6|5|4:[3m, 1, 5, 2]
 	|7||||:[5]
 	5|r|6|6|5|r,
 	r/6n8, 5|r|6|6|5|rn~~~~~~,  5/6, r|7|7|6|5|r,
 	{}(*2,1,0)