Ryukyu:E

人工知能ギター

-p cc lowpass
-b 160
-c Ryukyu:E
-f p=8,
 	0|r|1|1|0|r, 0|2|2|2|0|0n~~~,
 	4|2|1|1||:[
 		5, 6, 5m, 3n~, 6, 4n~, 6, 4n~
 	]
 	{}(*2,1,0)