Ryukyu:B

人工知能ギター

-p nat comp
-b 160
-c Ryukyu:B
-f p=8,
 	0||||0|0/[1, 6, 2, 6]
 	r|r|r|3|r|r,
 	||1|3|4|2:[1, 3, 1, 4, 2, 3]
 	||2||4|2:[4n~, 1, 4, 2]
 	{}(*2,1,3)