Ryukyu:F#

人工知能ギター

-t [4,4,4,4,4,4]
-b 160
-c Ryukyu:F#
-f n=8,
 	2|4|4|4|2|2,
 	r|4|4|3|2|r, 2|4|4|4|2|2,
 	r|4|4|3|2|r,  4/5m8, 2|4|4|4|2|2n~,
 	2|r|3|3|2|r, 2|4|4|4|2|2n~~,
 	2/6m8, 2|4|4|4|2|2n~~~~~,
 	6|8|3|6||:[
 		5n~~~, 3n~, 5n~~, 3n~~, 6, 4
 	]
 	{}(-1, 2, 2, 0)