Japan:G#

人工知能ギター

-b 160
-c Japan:G#
-f n=8,
 	0|r|1|1|0|r,  r/6n8, 0|r|1|1|0|rn~~,
 	r|2|2|1|0|r,  2/5m8, 0|r|1|1|0|r,
 	0|r|1|1|0|rn~~,  0/6, r|2|2|1|0|r,
 	r|2|2|1|0|r,  0/6m8, |1|2,
 	0 0/6m8, |1|2,
 	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/6m8
 	0|r|1|1|0|r, 0|r|1|1|0|rn~,
 	{}(2,1,3,1)