Ryukyu:F#

人工知能ギター

-p nat comp
-b 160
-c Ryukyu:F#
-f p=8,
 	|||3||0:[
 		3m, 1n~~, 3m, 1n~, 1
 	]
 	||||7|9,
 	3 3/4m16,  7/2n8,  3/4m8,  7/2, ||||7|9,
 	3/4m8, ||3||0|,
 	|||3||0/[
 		1, 3, 1n~~~~~~~, 3, 1, 3m, 3, 1
 	]
 	{}(0, 0, 0, 0)