Ryukyu:C#

人工知能ギター

-b 160
-c Ryukyu:C#
-f p=8,
 	..5/3n~~, r|r|4|1|2|1,
 	4/4m8, r|r|4|1|2|1n~~~, r|r|4|6|6|4,
 	4/4, r|r|4|1|2|1n~~~, r|r|4|6|6|4,
 	{}(*4)