Ryukyu:C#

人工知能ギター

-p cc chorus
-b 160
-c Ryukyu:C#
-f p=8,
 	1|3|3|1|1|r,  1/6, 1|3|3|1|1|rn~~~,
 	1/6m8, 1|3|3|1|1|rn~, 1|3|3|1|1|rn~,
 	|4|6,
 	1/6m8, |4|6,
 	1 1/6m8, 1|3|3|1|1|r,
 	1|3|3|1|1|r, 1|3|3|1|1|rn~,
 	1/6, 1|3|3|1|1|r,  1/6m8, 1|3|3|1|1|rn~,
 	1|3|3|1|1|r, 1|3|3|1|1|rn~~~~~,
 	{}(-1, 2, 2, 0)