Diminish:F

人工知能ギター

-p cc harddrive
-b 205
-c Diminish:F
-f p=8,
 	||6|7|6|:[4, 3m, 2]
 	||||3|:[2]
 	r|r|6|7|r|7,
 	r/4n8, r|r|6|r|r|rn~, r|r|9|r|r|rn~~,
 	r|r|6|7|r|7, r|r|6|7|r|7,
 	r|r|6|7|r|7,  6/4, r|r|6|7|r|7,
 	r|r|6|7|r|7, r|r|r|10|9|10,
 	r|r|r|10|9|10n~~, r|r|r|10|9|10,
 	19 19/1m8,  19/1n8,  19/1m8, ||||21|19,
 	|||19,
 	|||||19n~~,
 	||18,
 	{}(*2,1,3)