Japan:C

人工知能ギター

-b 208
-c Japan:C
-f p=8,
 	|||1|4|4:[1, 3n~, 2, 3n~, 1]
 	r|r|r|r|4|rn~~~~~~, ..5/4,
 	|6|0|0||,
 	{}(0, 2, 0, 0)