Ryukyu:G#

人工知能ギター

-b 160
-c Ryukyu:G#
-f p=8,
 	||3|||0:[
 		1, 4m, 1, 4m, 1, 4m, 1, 4m, 1, 4m,
 		1, 4, 1, 4, 1, 4
 	]
 	{}(-1, 2, 2, 0)