Japan:G

人工知能ギター

-b 160
-c Japan:G
-f p=8,
 	|||1|0|0:[
 		3m, 1, 3m, 1, 3m, 2, 3m, 2, 3m, 2,
 		1, 3m, 1, 2, 1, 2
 	]
 	{}(0, 0, 0, 0)