Hindu:B

人工知能ギター

-p cc harddrive
-b 211
-c Hindu:B
-f n=8,
 	|7|7|6||:[
 		3n~~~~~~~~~~~, 4n~, 5m
 	]
 	5|4|2|2|2|r,  r/6n8, 5|2|2|2|r|rn~~,
 	5|7|5|6||:[
 		3, 5, 4n~, 3, 6m, 5, 6m
 	]
 	r|r|r|r|2|r,
 	2|||2|2|:[6m, 3, 2]
 	{}(-1, 2, 2, 0)