Japan:D

人工知能ギター

-p cc chorus
-b 160
-c Japan:D
-f n=8,
 	1|r|3|2|3|r,  r/6n8, 1|r|3|2|3|rn~~~~~,
 	1|r|3|2|3|r, 1|r|3|2|3|r,
 	1|r|3|2|3|rn~~, ||3|2|3|:[3, 2, 4, 3m]
 	r|r|r|r|3|r,
 	1||3|2|3|:[
 		6, 4m, 3m, 2, 3, 2, 3, 2n~~, 6n~, 4n~
 	]
 	{}(4,rev 3,2,rev 1)