Japan:C

人工知能ギター

-b 160
-c Japan:C
-f p=8,
 	||1|0||,
 	||1|0||n~~~~~~,
 	||1|0||,
 	r/4n8, ||1|0||n~~,
 	1/4m8, ||1|0||,
 	|||8|8|8:[
 		1, 3m, 2m, 1m, 2m, 1m, 3m, 2m, 1m, 3m,
 		2m, 1m, 2
 	]
 	|||5||4:[1, 3]
 	|||||11,
 	||||13,
 	{}(4, 4 ,3, 0)