Ryukyu:B

人工知能ギター

-p nat comp
-b 160
-c Ryukyu:B
-f n=8,
 	|1|||0|6/[2V~, 5V~~, 2, 5, 1]
 	|6|8|8||:[
 		5m, 3, 5m, 4, 5m, 3, 5m, 4
 	]
 	{}(*4)