Ryukyu:G#

人工知能ギター

-b 160
-c Ryukyu:G#
-f n=8,
 	||3|||0:[
 		1n~, 4, 1m, 4, 1n~, 4n~, 1n~, 1m, 4n~~~
 	]
 	{}(*4)

Hawaiian:A

人工知能ギター

-t [1,1,1,1,1,1]
-b 160
-c Hawaiian:A
-f p=8,
 	0|2|2|2|0|0:[
 		2, 1, 4n~~~, 5n~~~, 3n~~, 6n~, 5m
 	]
 	0|2|0|1|1|:[
 		4, 6, 5m, 4n~, 5, 3, 4, 3, 5, 3m,
 		4m, 3m, 2m, 4n~
 	]
 	{}(1,2,3,1)

WholeTone:A

人工知能ギター

-b 204
-c WholeTone:A
-f p=8,
 	1||1|2|2|:[
 		2, 4, 3m, 2, 6, 3, 6, 2, 4n~, 2n~,
 		6, 3m, 2
 	]
 	1|r|1|2|2|r,  1/6, 1|r|1|2|2|r,
 	1/6m8, 1|r|1|2|2|rn~~~~~~, 1||1|2|2|:[4m, 3, 2n~, 6, 4]
 	{}(1,2,1,2)

Phrygian:F

人工知能ギター

-b 160
-c Phrygian:F
-f p=8,
 	1|3|3||1|:[
 		4m, 5m, 6n~~~~, 5n~~, 6m, 6n~~, 5, 2
 	]
 	{}(-1, 2, 2, 0)

Spanish:G#

人工知能ギター

-b 160
-c Spanish:G#
-f n=8,
 	0||2|1|2|:[
 		4n~, 3, 3n~~, 2, 3, 4, 6n~~~
 	]
 	r|r|r|1|r|r, 0||2|||:[4n~, 6, 4m]
 	5|||2||:[6n~~~~~~~~~~~, 3n~]
 	{}(1..4)

Minor:F#

人工知能ギター

-p cc overdrive
-b 160
-c Minor:F#
-f p=8,
 	0/6m8, |4|6,
 	0/6m8, |4|6,
 	|4|6,
 	|4|6,
 	0/6m8, 4|2,
 	4|2,
 	|4|6,
 	|4|6,
 	2/5n8,  0/6m8, 2||2|2|3|:[
 		3n~, 4n~, 6n~~, 4m, 2n~~, 4, 3
 	]
 	2||2|2|2|:[2, 6m, 4, 6m, 2, 3]
 	{}(1,2,rev 1,2)

Egyptian:B

人工知能ギター

-p cc harddrive
-b 160
-c Egyptian:B
-f p=8,
 	5||4|4|5|:[
 		4n~~~, 3, 6n~, 2, 6
 	]
 	2|r|2|2|2|r, 2|r|2|2|2|r,
 	2|4|4|2|2|rn~~~~,
 	{}(-1, 2, 2, 0)

Phrygian:G#

人工知能ギター

-b 160
-c Phrygian:G#
-f n=8,
 	0|r|1|1|0|r,  r/6n8, r|2|2|1|0|rn~~,
 	|2|2||0|:[5m, 2, 4n~, 2]
 	||1||2|:[2n~~~, 4]
 	2|0|1|2|4|:[
 		2, 3n~~~, 6, 3, 2n~, 6n~, 2n~, 5n~, 4n~
 	]
 	{}(-1, 2, 2, 0)

MinorPentatonic:F

人工知能ギター

-p nat comp
-b 160
-c MinorPentatonic:F
-f n=8,
 	|3|3|3|1|:[2, 3n~, 4n~~~~, 5]
 	4|8|3|5|4|4:[
 		3m, 2, 3, 1, 6m, 4, 2, 1, 5, 5m
 	]
 	||||11n~~,
 	||10n~,
 	|8||5||/[5, 3]
 	|||3|4|:[3, 2n~, 3n~~]
 	{}(4, 4 ,3, 0)

Diminished:G

人工知能ギター

-b 160
-c Diminished:G
-f p=8,
 	0|||0|2|2:[
 		6, 3, 2, 6m, 1m, 3, 2m, 1, 6n~, 1m,
 		3m
 	]
 	0|r|r|r|r|r, 0|||0||2:[1, 6, 3]
 	{}(*2,1,3)