Japan:C

人工知能ギター

-b 160
-c Japan:C
-f n=8,
 	|||5|0|0:[2n~, 1, 2, 3n~~~]
 	r|r|r|r|0|rn~~~~~,
 	..5/3, ..5/3,
 	{}(4, 2, 3, 4)

Japan:D

人工知能ギター

-b 160
-c Japan:D
-f p=8,
 	0|7|0|7||0:[
 		3, 5n~~~~~, 6m, 5m, 4m, 5, 4, 1n~~
 	]
 	||3|||:[4]
 	{}(4, 4 ,3, 0)

Major:G

人工知能ギター

-b 210
-c Major:G
-f p=8,
 	0|2|0|0|0|/[
 		4, 3n~, 4n~~~~, 3n~, 4, 3n~, 2n~, 6n~~~~~, 2, 4n~~,
 		6, 6m, 5n~, 3, 6m, 5
 	]
 	{}(*2,1,3)

HarmonicMinor:B

人工知能ギター

-p nat comp
-b 188
-c HarmonicMinor:B
-f p=8,
 	3|r|5|4|5|r, 3|r|4|4|3|rn~~~~,
 	3|r|5|4|5|r, 0||2|0|0|:[6, 4, 6, 2n~, 6, 3]
 	0|r|r|0|2|2,
 	0|r|r|0|2|2n~~~, 0|r|0|0|0|r,
 	r/6n8, 0|r|0|0|0|rn~~,  0 0/6m8
 	3/6n8,  0 0/6m8, |||0|2|2/[1, 3, 2]
 	{}(-1, 2, 2, 0)

Japan:E

人工知能ギター

-b 160
-c Japan:E
-f n=8,
 	0||2|0|0|:[
 		2, 3n~~, 4, 2n~, 6, 3, 4, 3, 3n~~~~~~~~~~~, 2,
 		3n~~~~~~~
 	]
 	{}(*2,1,0)

Japan:D

人工知能ギター

-p cc overdrive
-b 160
-c Japan:D
-f p=8,
 	0|0|0|||0,
 	0/6m8, 0|0|0|||0,
 	0|0|0|||0,
 	0|0|0|||0,
 	0/6m8, 0|0|0|||0n~~~,
 	0|0|0|||0n~,
 	0|0|0|||0,
 	0|0|0|||0n~,
 	1||3|2|3|:[
 		4, 2, 4n~~, 2n~~, 4n~~, 2, 6, 4n~, 3, 6
 	]
 	{}(-1, 2, 2, 0)

Lydian:G#

人工知能ギター

-b 160
-c Lydian:G#
-f p=8,
 	|5|6|5|6|:[
 		5, 2n~, 5m, 2n~, 3n~~, 4m
 	]
 	r|r|r|5|r|rn~,
 	..6/2m, ..5/5m,
 	5 5/5m8
 	{}(4,2,1,1)

MajorPentatonic:B

人工知能ギター

-b 160
-c MajorPentatonic:B
-f n=8,
 	|4|4||2|2:[
 		4n~~, 1n~, 5n~~~, 2m, 1n~~~~, 4
 	]
 	{}(*2,1,3)

Minor:B

人工知能ギター

-p nat comp
-b 210
-c Minor:B
-f n=8,
 	0|2||0|2|2/[
 		1v~~~~, 3m, 6n~, 3m, 2n~, 5m, 1
 	]
 	|2|4|4|3|2:[
 		2, 4, 3, 5m, 4, 1n~, 3, 2, 5n~~~~~~, 1n~~
 	]
 	{}(1..4)

Egyptian:B

人工知能ギター

-b 160
-c Egyptian:B
-f i=8,
 	0|2|2|||0:[
 		4n~~~~~, 6m, 4n~~, 5, 6, 1n~
 	]
 	|||||7:[1n~]
 	{}(4, 4 ,3, 0)