Ryukyu:B

人工知能ギター

-p cc chorus
-b 187
-c Ryukyu:B
-f p=8,
 	0||||0|0,
 	0/6m8, 0||||0|0n~~~~~~,
 	0/6m8, 0||||0|0,
 	0/6, 0||||0|0,
 	||4|||2:[1, 4, 1]
 	{}(*2,1,0)

Diminish:C

人工知能ギター

-b 160
-c Diminish:C
-f n=8,
 	..2/6, 2|3|1|2|r|r,
 	2/6, 2|r|r|2|1|rn~~, 2|3|1|2|r|rn~~~~~,
 	2|r|r|2|1|r,  r/6n8, 2|r|r|2|1|rn~,
 	{}(2,1, rev 2,1)

Lydian:D

人工知能ギター

-b 160
-c Lydian:D
-f p=8,
 	||7|9,
 	r|2|4|4|2|4,  2/5, r|2|4|4|3|rn~,
 	r|2|4|4|2|r, ..2/1n~,
 	..2/5n~~, r|0|2|1|0|0,
 	0/5m8, r|0|2|1|2|0,  0 0 0 0 0 0/5m8
 	|||2|5,
 	0 0/5m8, r|0|2|2|2|r,
 	r|0|2|2|0|r,  0/5m8, r|0|2|2|0|2n~,
 	r/5n8, r|0|2|2|2|2, r|r|4|r|5|5,
 	r|r|4|r|5|5,
 	{}(4, 4 ,3, 0)

MajorPentatonic:A

人工知能ギター

-p nat comp
-b 198
-c MajorPentatonic:A
-f n=4,
 	5||2|2||:[4m, 3m, 6m, 3m]
 	r|2|r|r|r|rm,
 	5|4|2|2||/[
 		3m, 6m, 3m, 4n~~, 4n~~, 5n~
 	]
 	{}(*4)

Lydian:A

人工知能ギター

-b 160
-c Lydian:A
-f n=8,
 	0||1|1|0|0:[
 		4, 3n~, 6, 4m, 3, 6, 4m, 3n~~, 2, 1
 	]
 	||2|||0:[4, 1n~~]
 	r|2|2|1|0|r,
 	2/5, 0|r|1|1|0|rn~~, 0|0|1|||2:[
 		1n~, 6m, 5, 4n~~, 5n~~
 	]
 	{}(1,2,3,1)

MinorPentatonic:E

人工知能ギター

-b 160
-c MinorPentatonic:E
-f p=8,
 	0|2|2|0|0|r,  0/6m8, 0|2|2|0|0|rn~~~~,
 	|5|||5|5:[2, 1n~~~, 5]
 	4/3n8,  0/3m8, ||||3|5,
 	||||3|5,
 	0/3m8, ||||5|3,
 	0/3m8, ||||5|3,
 	||||5|3,
 	||||5|3,
 	0 0/3m8, ||||5|7,
 	0/3m8, ||||3|5,
 	r|r|r|7|5|7, r|r|r|7|5|7n~,
 	r|r|5|r|5|7,
 	{}(0, 2, 2, rev 1)

Diminish:F#

人工知能ギター

-p nat comp
-b 160
-c Diminish:F#
-f p=8,
 	2|||2|1|/[6V~, 3, 2, 6, 3]
 	r|3|r|r|r|rn~~~, ..2/3,
 	2|3|1|2|r|r, 2|3|1|2|r|r,
 	2|3|1|2|r|rn~~~~, 5|6|4||4|5:[
 		1, 4n~, 2n~, 5, 4n~, 6n~
 	]
 	5|r|r|5|4|r,
 	5/6m8, 5|r|r|5|4|rn~,
 	{}(1..4)

Augmented:G#

人工知能ギター

-b 160
-c Augmented:G#
-f p=8,
 	0|2|2|0|0|r,  0/6m8, 0|2|0|1|r|r,
 	0/6, r|2|2|1|0|rn~~~~~~, 0|r|0|1|0|r,
 	r|2|2|1|0|r, 0|2|0|1|1|:[
 		4n~, 5m, 4, 3, 6m, 3, 2, 6m, 3
 	]
 	|||4|3|:[2n~~~~~~, 3n~]
 	{}(2,1, rev 2,1)

MelodicMinor:B

人工知能ギター

-p nat comp
-b 190
-c MelodicMinor:B
-f p=8,
 	0|2||1||/[5n~~, 3n~~, 6n~~]
 	|4|6|6|5|4:[
 		5m, 3m, 5n~, 1m, 4m, 1n~, 5m, 2m
 	]
 	||0|1|0|:[
 		4, 3n~, 2n~, 4, 3, 4
 	]
 	r|r|r|4|r|r, ||||2|4:[2, 1, 2, 1]
 	{}(2,1,3,1)

Hindu:A

人工知能ギター

-p nat comp
-b 160
-c Hindu:A
-f p=8,
 	|2|3|||0:[5n~, 4, 1]
 	||0||2|0/[
 		4, 1, 2, 1n~~~, 2, 4n~~, 1n~, 4n~~~~~
 	]
 	|||2|0|0/[2, 1v~~, 3]
 	|||2|3|:[2, 3n~, 2]
 	{}(4..1)