Ryukyu:G

人工知能ギター

-b 160
-c Ryukyu:G
-f n=8,
 	|2||0|0|0:[
 		2, 5, 3, 2, 1, 2, 1n~, 3, 1, 5
 	]
 	r|r|r|0|r|r,
 	|2||0|0|0:[
 		2, 1, 2, 3, 2n~~~~, 1, 5n~, 3, 2, 1,
 		2, 1, 2, 5, 1
 	]
 	{}(1..4)

MinorPentatonic:F

人工知能ギター

-p cc harddrive
-b 160
-c MinorPentatonic:F
-f p=8,
 	|||5|6|6:[
 		2n~~~~, 1n~, 2n~~, 3n~~
 	]
 	r|1|3|3|4|1,
 	r|1|3|3|4|1, r|1|3|3|4|1n~~~~~,
 	r|1|3|3|4|1, |1|3|3|4|1:[
 		5n~, 4n~~~, 3, 2n~, 1
 	]
 	{}(1..4)

Lydian:D

人工知能ギター

-b 160
-c Lydian:D
-f p=8,
 	2||6|9||:[6, 4, 3]
 	||||10,
 	..9/3, ||||10,
 	..9/3, ..7/1,
 	||||10,
 	||9|7|7|7:[
 		1, 4m, 2, 3, 1, 2, 4
 	]
 	{}(2,1,3,1)

Augmented:F

人工知能ギター

-p nat comp
-b 160
-c Augmented:F
-f p=8,
 	0||2|1|2|0:[
 		3, 6m, 3n~, 2, 4, 2, 1, 4
 	]
 	0|2|2|2||0/[
 		3m, 1, 4, 1, 3, 6, 5m, 1n~
 	]
 	0||2|1|2|:[
 		3m, 2n~~, 6, 3n~, 3n~, 4, 2, 4, 6n~
 	]
 	{}(-1, 2, 2, 0)

Augmented:G#

人工知能ギター

-b 160
-c Augmented:G#
-f p=8,
 	0|2|2|0||:[
 		6n~, 3n~~~~~, 5n~, 4n~, 3
 	]
 	0|r|0|1|0|r, r|2|2|1|0|r,
 	r|2|2|1|0|r,
 	{}(*4)

Ryukyu:B

人工知能ギター

-b 160
-c Ryukyu:B
-f p=8,
 	0||||0|0,
 	|||3|0|0:[1n~~~, 2, 3]
 	2||4||4|:[
 		2n~, 6, 4m, 2n~~, 6, 2
 	]
 	{}(*4)

Blues:G

人工知能ギター

-b 160
-c Blues:G
-f n=8,
 	1|3|3|3|1|1:[
 		1n~, 3, 2, 6n~, 5, 4, 3n~, 2n~~~~, 3, 2m,
 		1n~, 2, 1n~~, 6, 5m, 2, 6n~, 2
 	]
 	||5|5||6:[1m, 4m, 3]
 	{}(*2,1,0)

WholeTone:G#

人工知能ギター

-b 160
-c WholeTone:G#
-f n=8,
 	2||2|3|3|:[4n~, 3n~, 2, 6n~]
 	r|r|r|3|r|r,
 	2||2|3|3|:[
 		4, 3m, 2, 4m, 3n~, 2, 6
 	]
 	{}(4, 4 ,3, 0)

Dorian:F

人工知能ギター

-b 160
-c Dorian:F
-f p=8,
 	1||0|1|1|:[
 		2, 3n~, 2, 6, 3, 6, 4, 2n~~, 6n~, 4
 	]
 	|5|5|5||:[4n~~, 3, 5]
 	3|1|0|0|r|r, 3|5|5|5|3|3n~~~~~,
 	1||||3|3:[2m, 1n~, 6n~~]
 	{}(*2,1,0)

Locrian:F

人工知能ギター

-p nat comp
-t [2,2,2,2,2,2]
-b 160
-c Locrian:F
-f p=8,
 	1||1|1|2|:[
 		4, 3n~~~, 2n~~, 6, 4n~
 	]
 	|6|8|8||6/[4, 1, 5m, 3, 1]
 	{}(4, 4 ,3, 0)