Japan:D

人工知能ギター

-b 160
-c Japan:D
-f n=8,
 	..0/1n~~~~~~~~, 0|0|0|||0,
 	0|0|0|||0,
 	r/6n8, 0|0|0|||0n~~,
 	0|0|0|||0,
 	{}(1..4)

Ryukyu:C

人工知能ギター

-p nat comp
-b 160
-c Ryukyu:C
-f p=8,
 	0|2|2|0|0|:[
 		4n~, 6m, 2, 3, 6n~, 2, 6, 5m, 3n~
 	]
 	r|2|r|r|r|rm, 0|2||0|0|/[
 		2n~, 6, 5, 2v~~, 6, 5m, 2, 3v~~, 5
 	]
 	r|r|r|r|0|r, 0|2|2||0|/[6, 4m, 2, 5]
 	{}(*2,1,0)

Phrygian:A

人工知能ギター

-b 160
-c Phrygian:A
-f p=8,
 	1||||1|1:[
 		2m, 1m, 6n~, 2, 1, 2m
 	]
 	6|||7|6|:[2n~, 6n~~~, 3n~, 2]
 	{}(-1, 2, 2, 0)

Diminished:C#

人工知能ギター

-b 160
-c Diminished:C#
-f p=8,
 	r|4|4|3|2|r, 2|r|2|r|r|rn~~,
 	2|r|1|r|r|r, ..4/5,
 	r|4|5|6|5|r, ..8/6,
 	|10,
 	8||8|||:[6n~, 4n~~, 6n~~~]
 	|10n~,
 	..8/6m, |10,
 	..9/3, ||10n~~,
 	||||10,
 	12|10|11|11|r|r, 12|r|r|12|11|rn~~~,
 	{}(*4)

WholeTone:F

人工知能ギター

-b 160
-c WholeTone:F
-f p=8,
 	1||1|2|2|:[
 		6m, 4m, 3m, 2m, 6m, 3m, 2m, 4m, 2m, 6m,
 		3m
 	]
 	r|4|r|r|r|rm, ||3|4|2|:[4m, 2m, 3m]
 	5||5|6|6|:[
 		3n~, 2, 6n~~~~, 4n~~~, 3, 4, 3m, 2, 4
 	]
 	{}(4, 2, 3, 4)

Minor:F#

人工知能ギター

-p cc harddrive
-b 174
-c Minor:F#
-f p=4,
 	0|2|2|2||:[4, 6n~~, 5m, 4m, 3]
 	0||0|1|0|:[
 		3, 4, 3m, 2, 4, 3, 4, 6, 3
 	]
 	{}(4, 2, 3, 4)

Roumanian:F#

人工知能ギター

-p nat comp
-t [4,4,4,4,4,4]
-b 160
-c Roumanian:F#
-f p=8,
 	0/6m8, 0|3,
 	0/6m8, 0|3,
 	0/6m8, 0||2|1|2|/[6, 4, 3v~~, 2V~]
 	r|r|2|r|r|r, 0||2|1|2|:[
 		6, 3n~, 2, 6, 3, 2, 2n~~~~~, 6n~~~, 4
 	]
 	0|r|2|1|2|r,
 	{}(2, 0, 0, 0)

MelodicMinor:A

人工知能ギター

-b 141
-c MelodicMinor:A
-f p=8,
 	4/6m8, 8|11,
 	4 4 4 4 4 4 4 4/6m8
 	8/6n8,  4 4/6m8,  2/5m8, ||6|7,
 	2 2 2 2 2/5m8, ||0|2|1|2:[4m, 2, 1, 4m, 2, 3]
 	||4|5|3|2:[2, 1, 3, 4n~~]
 	{}(1..4)

Lydian:F#

人工知能ギター

-b 160
-c Lydian:F#
-f p=8,
 	1|3||3||:[5, 6m, 5, 3]
 	|6|3||6|:[
 		5, 4, 5m, 2, 5m, 2, 5
 	]
 	|8|6|5|7|8:[
 		2, 3, 4n~~, 3, 5n~~, 4m, 3, 5, 3, 4,
 		5n~, 3n~~, 1n~
 	]
 	{}(1..4)

Hawaiian:E

人工知能ギター

-b 160
-c Hawaiian:E
-f p=8,
 	|4|5|4|5|/[
 		4n~, 5n~, 4, 2v~~, 3, 4, 5n~, 3u~~~
 	]
 	{}(*2,1,0)