Ryukyu:C

人工知能ギター

-b 141
-c Ryukyu:C
-f p=8,
 	0|2|2|0|0|r, 0|2|2|0|0|r,
 	0|2|2|0|0|rn~~, 0|2|2|0|0|r,
 	0|2|2|0|0|rn~~~, 0|2|2|0|0|rn~~,
 	r/6n8, 0|2|2|0|0|r, 0|2|2|0|0|r,
 	0|2|2|0|0|:[
 		4, 5, 6m, 3, 2, 6m, 3n~, 5, 5n~~, 4,
 		2, 4n~
 	]
 	{}(1..4)

MajorPentatonic:C#

人工知能ギター

-b 160
-c MajorPentatonic:C#
-f p=8,
 	1||1|1||:[4n~, 3n~, 6n~, 4]
 	r|4|6|6|4|6,
 	r|4|1|1|2|r,  4/5m8, r|4|6|6|4|6n~,
 	8/3m8, ||||18|16,
 	||||18|16,
 	8/3m8, ||||18|16,
 	|||8|6|9:[
 		2, 1, 3, 2m, 1, 3n~
 	]
 	r|r|r|r|6|rm, |||8|6|6:[1n~, 3, 2n~]
 	9 9/2m8
 	{}(4, 4 ,3, 0)

Blues:A

人工知能ギター

-p cc delay 4 6
-b 160
-c Blues:A
-f p=8,
 	0||0|0|1|:[
 		4m, 3m, 2m, 4m, 3m, 4n~, 6m, 3m, 6n~
 	]
 	0|0,
 	0 0/6m8, 0|0,
 	0/6m8, 0|0,
 	0 0 0 0/6m8, 0|0,
 	0|0,
 	0/6m8, |5|7,
 	||2|2,
 	0|r|0|0|1|r,  0/6, 0|r|0|0|1|r,
 	|||7|8,
 	3 3/5m8
 	{}(*2,1,0)

Spanish:B

人工知能ギター

-b 160
-c Spanish:B
-f p=8,
 	0||2|2||0:[
 		4m, 3, 4n~, 1, 6n~~, 1n~~
 	]
 	0|2|2|0|0|r,
 	0|2|2|0|0|rn~~~, 0|2|2|2|0|0,
 	0|2|2|0|0|r, 5|2||2|0|0:[
 		1n~, 2, 5n~, 3, 3m, 6n~~~, 3n~, 6m
 	]
 	{}(2,1, rev 2,1)

Minor:F#

人工知能ギター

-b 160
-c Minor:F#
-f n=8,
 	||2|1|0|:[3n~~~, 2, 4]
 	0||2|1|2|:[
 		2n~, 6n~, 3, 2, 6m, 4n~~~, 2, 4n~~~~~~
 	]
 	0|r|0|1|0|r, 0|2|2|2|0|0,
 	0|2|0|1|r|r, 0|2|2|2|0|0,
 	0|r|2|1|2|rn~~,
 	{}(1..4)

Major:A

人工知能ギター

-p nat comp
-b 160
-c Major:A
-f p=8,
 	0|5|0|1||7:[
 		4, 3n~, 4, 3, 6n~, 3, 4n~, 3, 1n~, 5n~~~~,
 		1n~~
 	]
 	|2|4|7||7/[3v~~, 1V~, 4, 5]
 	|2|||3|4:[1n~, 5, 2]
 	{}(1..4)

Mixolydian:C#

人工知能ギター

-t [2,2,2,2,2,2]
-b 160
-c Mixolydian:C#
-f p=8,
 	|4|6|6|7|4:[
 		4, 1n~~, 5, 3n~, 2n~, 5, 2
 	]
 	|4|3|4||4:[3m, 1m, 5m, 4m, 5m]
 	{}(1,2,rev 1,2)

Lydian:C

人工知能ギター

-b 160
-c Lydian:C
-f p=8,
 	0|r|0|0|0|r, 0|r|0|0|0|r,
 	r/6n8, 0|r|0|0|1|rn~~~, 0|r|0|0|0|rn~~~~~,
 	0|r|0|0|1|r,  0/6, 0|r|0|0|1|rn~~,
 	0|2|2|2|0|0,
 	r/6n8, 0|2|2|2|0|0,
 	5|5|5|4|3|:[
 		6, 5n~, 4m, 3m, 2, 5n~
 	]
 	3|r|4|4|3|r, 3|3|4|4|3|5n~,
 	{}(1..4)

Diminished:G

人工知能ギター

-p nat comp
-b 205
-c Diminished:G
-f p=8,
 	0|r|r|0|2|2, 0|r|r|0|2|2n~,
 	0|r|r|0|2|2, 0|r|r|0|2|2n~~,
 	|3||0|5|2:[1, 3n~, 5, 2]
 	||||5|3/[1, 2]
 	r|r|1|r|2|2, r|r|1|r|2|3n~~~~~~~,
 	r|r|1|2|r|2n~~~~, r|r|1|3|4|2,
 	..5/2n~, ..2/3,
 	{}(*4)

Dorian:E

人工知能ギター

-b 160
-c Dorian:E
-f u=8,
 	0|r|r|0|2|2,  r/6n8, 0|2|2|0|0|rn~~,
 	0|2|2|||:[4n~~, 5n~, 6n~~~~~]
 	{}(*2,1,0)